V prípade porušenia, ktoréhokoľvek z nižšie uvedených pravidiel, bude jazda návštevníka okamžite ukončená bez nároku na vrátenie uhradenej čiastky !!! Svojím podpisom pri registrácii do platformy RACEFACER súhlasíte s pravidl

 1. maximálna váha jazdca na dospelej motokáre je 120 kg!!
 2. Každý návštevník jazdí na vlastnú zodpovednosť !
 3. Každý zákazník musí používať počas jazdy bezpečnostnú prilbu
 4. Všetci zákazníci sú povinní počas jazdy dodržiavať medzi motokárami odstup, aby neohrozovali seba, iných jazdcov a nespôsobili žiadnu kolíziu
 5. Každý zákazník je povinný rešpektovať pokyny obsluhy
 6. Počas jazdy platí prísny zákaz kontaktu s inou motokárou
 7. Jazda je povolená len osobám starším ako 15 rokov, v prípade ak sa jedná o osobu mladšiu ako 15 rokov, zodpovedá za ňu zákonný zástupca
 8. Každý zákazník je povinný používať hygienickú kuklu, v prípade ak má zákazník vlastnú prilbu nutnosť hygienickej kukly odpadá
 9. Zákaz jazdy na motokáre pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok
 10. Počas jazdy platí prísny zákaz púšťania volantu
 11. Zákazníkom je povolené nastupovať a vystupovať z motokáry výlučne v priestoroch DEPA pod dozorom obsluhy
 12. Motokáry vždy prideľuje výlučne obsluha DEPA – platí prísny zákaz manipulácie s motokárami v priestoroch DEPA
 13. Platí prísny zákaz vstupu nejazdiacich návštevníkov na trať
 14. Výjazd a vjazd z depa je umožnený až po pokynoch od obsluhy
 15. Koniec jazdy je vždy po odmávaní šachovnicovou vlajkou
 16. Po odmávaní šachovnicovou vlajkou je povinnosťou každého zákazníka ukončiť jazdu a zaparkovať v DEPE – zákaz prudkého brzdenia resp. vjazdu do depa pod plným plynom !!!
 17. Pri kolízii, alebo zastavení na trati nevystupujte z motokáry
 18. Zákaz vstupu do haly s jedlom a nápojmi, a takisto platí prísny zákaz fajčenia v priestoroch KARTING ARENY – priestor pre fajčiarov je vyhradený pred vstupom do haly

Každý zákazník svojím podpisom vyjadruje súhlas, že sa oboznámil s vyššie uvedenými pravidlami a zároveň sa zaväzuje, že nebude úmyselne poškodzovať majetok KARTING ARENY KOŠICE, V prípade  poškodenia je povinný uhradiť spôsobenú škodu podľa platného cenníka náhradných dielov ITAKA.fr v plnej výške !!!